Informacja o pracach Rady Gminy

XXII Sesja Rady Gminy Ręczno

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948).
Zawiadamiam, że XXII Sesja Rady Gminy Ręczno odbędzie się dnia 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali GOK w Ręcznie, ul. Piotrkowska 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach między sesjami.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z ważniejszych działań, decyzji i prac w okresie między sesjami.

7. Analiza wpływów do budżetu za wodę i ścieki za 2016 r.

8. Analiza wpływów łącznych zobowiązań pieniężnych (podatki) za 2016 r.

9. Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 r.

10. Sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych przez GOPS w Ręcznie za 2016 r.

11. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2017-2024;
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Ręczno na 2017 rok;
- w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Ręczno;
- w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę;
- w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14. Sprawy różne.

15. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Mirosław Zawada

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-04-20 08:13:51.
Data wprowadzenia: 2017-04-20 08:13:51
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót