Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego

GP-524.01.2019 Ogłoszenie (nabór kandydatów do
komisji oceniającej oferty)

Ręczno, dn. 14.01.2019 r.

GP-524.01.2019

Ogłoszenie

Na podstawie art. 15 ust. 2d w związku z art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz. 450 ze zm.) Wójt Gminy Ręczno ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.
Organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać swoich kandydatów do w/w Komisji.

Spośród zgłoszonych kandydatów Wójt Gminy Ręczno wybierze 1-2 osoby do pracy w Komisji.

Osoby reprezentujące podmioty startujące w konkursie nie mogą zasiadać w Komisji Konkursowej dotyczącej ofert tych podmiotów.
Udział w Komisjach odbywa się w godzinach pracy Urzędu Gminy Ręczno, jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Każda organizacja może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata.

Zgłoszenie kandydata następuje poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego formularza:
- bezpośrednio w Urzędzie Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno pok. nr 2.
- za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP).

Kandydatury należy zgłaszać na FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa 1 lutego 2019 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku gdy, żadna z organizacji nie wskaże kandydata lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy, komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Ostateczny skład komisji powołany zostanie w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Ręczno.

Ogłoszenie

Formularz zgłoszeniowy

Komunikat RODO

 

Opublikowane przez: Kinga Chablewska | Data wprowadzenia: 2019-01-14 13:16:13 | Data modyfikacji: 2019-01-14 13:16:50.

Zobacz:
 Otwarte konkursy ofert . 
Data wprowadzenia: 2019-01-14 13:16:13
Data modyfikacji: 2019-01-14 13:16:50
Opublikowane przez: Kinga Chablewska
« powrót