Ogłoszenia o konkursach

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze

Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)
Wójt Gminy Ręczno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta ds. obsługi rady gminy i ochrony p/pożarowej w Urzędzie Gminy Ręczno.

Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Ręczno, 97 - 510 Ręczno, ul.Piotrkowska 5.

Określenie stanowiska:
Referent ds. obsługi rady gminy i ochrony p/pożarowej w Urzędzie Gminy Ręczno.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe:

I. Wymagania niezbędne (konieczne):
Kandydatem na stanowisko może być osoba, która:
1. posiada obywatelstwo polskie,
2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. posiada wykształcenie średnie lub wyższe,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
6. posiada co najmnmiej 2 letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego,
7. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
8. posiada znajomość przepisów prawnych w zakresie: Kodeks postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2013r., poz. 267 ), Instrukcji Kancelaryjnej z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67), Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.), Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009r. Nr 178, poz.1380 z późn.zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz.U. Nr 100, poz 908), Ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz.1172 ze zm), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz 885 z późn.zm), Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112).

II.Wymagania dodatkowe (pożądane):
1. Umiejętność pracy w zespole, systematyczność,
2. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych obsługujących zadania na stanowisku,
3. Umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy fachowej,
4. Obowiązkowość, odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.
5.Umiejętność samodzielnego, sprawnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań na przedmiotowym stanowisku.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie spraw kancelaryjnych Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy,
2) przygotowywanie posiedzeń Rady Gminy, jej komisji oraz szkoleń , wyjazdów Radnych itp.
3) protokołowanie obrad Rady Gminy i jej Komisji,
4) prowadzenie rejestrów:
a) uchwał Rady Gminy,
b) wniosków i opinii Komisji Rady Gminy,
c) interpelacji i wniosków Rady Gminy.
5) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Gminy,
6) udzielanie pomocy Radnym w wypełnianiu obowiązków Radnego w tym m.in. obsługa ich dyżurów i spotkań z wyborcami,
7) przedkładanie do księgowości list obecności radnych i sołtysów z posiedzeń komisji i sesji,
8)prowadzenie biblioteki samorządowowej, kroniki Rady Gminy, gromadzenie broszur i czasopism,
9) współpraca z zespołami organizacyjnymi i stanowiskami pracy w Urzędzie Gminy, w tym szczególnie z Sekretarzem Gminy w zakresie zapewnienia materiałów dla potrzeb Rady Gminy i Komisji,
10) wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego
i organów gminy, wyborami Prezydenta RP i innych organów stosownie do obowiązujących przepisów, a także zadań związanych z referendami,
11) przekazywanie do archiwum dokumentów Rady Gminy po upływie jej kadencji,
12) współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy– organizowanie spotkań Wójta
z sołtysami, zebrań wiejskich, przekazywanie pisemnych komunikatów do rozplakatowania itp.
13) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej przypisanych Gminie (w tym w szczególności: rozliczanie zużycia paliwa przez pojazdy strażackie, prowadzenie kart pojazdów i ich ubezpieczenie, a także przygotowywanie danych z powyższego zakresu niezbędnych na potrzeby udzielenia zamówienia publicznego),
14) obsługa sekretariatu Wójta Gminy,
15) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku;
1. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
2. Pełny wymiar czasu pracy,
3. Praca od poniedziałku do piątku,
4. Wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1050, z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Ręczno.
5. Praca w siedzibie Urzędu Gminy, stanowisko na parterze budynku.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Ręczno w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu marcu 2014r. wyniósł 6,18 %.

V. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny,
2. Życiorys - Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3. Kserokopie świadectw pracy,
4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6. Kwestionariusz osobowy (należy podać nr telefonu),
7. Referencje o ile kandydat posiada,

8. Oświadczenia:
a) o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
b) o nie toczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym,
c) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9. Aktualne zaświadczenie lekarskie bądź jego kserokopia (wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku referenta, wystawione nie później niż 2 miesiące przed terminem złożenia oferty,
10.Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458, z późn. zm.) są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
11. Podpisane oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych złożonych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458, z późn.zm.)”.
Wszystkie dokumenty powinny być przedłożone w języku polskim.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w siedzibie Urzędu Gminy Ręczno ul.Piotrkowska 5 w godzinach jego pracy tj. od godz.7.30 do godz.15.30 w pokoju Nr 4 w zaklejonej kopercie wraz z dopiskiem : „rady”.
Termin składania dokumentów upływa w dniu 16 kwietnia 2014 roku o godzinie 12.00
Wyklucza się składanie dokumentów drogą elektoroniczną.
O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Gminy Ręczno, a nie data nadania w placówce pocztowej.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone komisyjnie.

VII. Nabór przeprowadzi komisja powołana prez Wójta Gminy Ręczno.

VIII. Inne informacje:
1. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne, informacja o terminie przeprowadzanej z udziałem każdego kandydata oceny merytorycznej obejmującej test i obsługę komputera oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.reczno.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ręczno.
2 Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty kandydatów którzy nie zostali wybrani zostaną komisyjnie zniszczone.

Wójt Gminy
/-/ Piotr Łysoń

 Zarządzenie Nr 35/2014 z dnia 4 kwietnia w sprawie ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Opublikowane przez: Kinga Mirż | Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:52:44 | Data modyfikacji: 2014-04-04 10:16:04.

Zobacz:
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze .  Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie . 
Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:52:44
Data modyfikacji: 2014-04-04 10:16:04
Opublikowane przez: Kinga Mirż
« powrót