Ogłoszenia o konkursach

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze - referenta ds. płac i rozliczeń w
Urzędzie Gminy Ręczno

Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2016 r. poz 902 z późn.zm)
Wójt Gminy Ręczno
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referenta ds. płac i rozliczeń
w Urzędzie Gminy Ręczno w 1/2 wymiaru czasu pracy

Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Ręczno, 97 - 510 Ręczno, ul.Piotrkowska 5.

Określenie stanowiska:
Referent ds. płac i rozliczeń w Urzędzie Gminy Ręczno.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego
stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe:

I. Wymagania niezbędne( konieczne):
Kandydatem na stanowisko może być osoba, która:
1. Posiada obywatelstwo polskie,
2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. Posiada wykształcenie wyższe,
5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
8. Posiada znajomość przepisów prawnych w zakresie: Kodeks postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U. z 2016r., poz. 23 ), Instrukcja Kancelaryjna
(Dz.U. z 2011r., poz. 67 ), ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz 902 z późn.zm), ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm. ), ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1442, z późn.zm. ), ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r., Nr 77, poz. 512, z późn. zm.), ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późń. zm. ), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. poz. 127, z późn.zm.).
II.Wymagania dodatkowe ( pożądane) :
1. Umiejętność pracy w zespole, systematyczność,
2. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych obsługujących zadania na stanowisku,
3. Umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy fachowej,
4. Obowiązkowość, odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność i wysoka kultura osobista.
5.Umiejętność samodzielnego, sprawnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań na przedmiotowym stanowisku.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzi:
a) dokumentację dotyczącą wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, radnych i sołtysów w tym:
-nalicza wynagrodzenia, ryczłty, świadczenia ZFŚS, prowizje i potrącenia,
-dokonuje rozliczeń należności z ZUS-em, Urzędem Skarbowym , Powiatowym Urzędem Pracy,
b) sprawy związane z naliczaniem składek na fundusz osób niepełnosprawnych,
c) sprawozdawczość z zakresu wynagrodzeń,
2.Wydaje zaświadczenia o wynarodzeniach i informacje o uzyskanych dochodach (PIT, Rp7),
3. Inne zadania zlecone przez przełożonych.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku :
1. Praca przy komputerze,
2. Wymiar czasu pracy – 1/2 etatu,
3. Praca od poniedziałku do piątku,
4. Wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202, z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Ręczno.
5. Praca w siedzibie Urzędu Gminy, stanowisko na parterze budynku.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Ręczno w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu październiku 2017 r. wyniósł 6,08%

V. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny,
2. Życiorys - Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3. Kserokopie świadectw pracy,
4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5.Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6. Kwestionariusz osobowy( należy podać nr telefonu),
7. Referencje o ile kandydat posiada,
8. Oświadczenia:
a) o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
b) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych dokumentach aplikacyjnych złożonych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko referenta d/s. płac/ wynagrodzeń zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
9. Aktualne zaświadczenie lekarskie bądź jego kserokopia ( dopuszcza się zaświadczenie wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu ) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku referenta d/s płac i rozliczeń , wystawione nie później niż 1 miesiąc przed terminem złożenia oferty.

 

Wszystkie dokumenty powinny być przedłożone w języku polskim.


VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w siedzibie Urzędu Gminy Ręczno ul.Piotrkowska 5 w godzinach jego pracy tj. od godz.7.30 do godz.15.30 w pokoju Nr 1 do dnia 21 listopada 2017 r. do godz.15.30 w zaklejonej kopercie wraz z dopiskiem : „płace”.
Wyklucza się składanie dokumentów drogą elektoroniczną.
O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Gminy Ręczno, a nie data nadania w placówce pocztowej.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane
i zostaną zniszczone komisyjnie.

VII. Nabór przeprowadzi komisja powołana prez Wójta Gminy Ręczno.


VIII. Inne informacje:
1. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne, informacja o terminie przeprowadzanej
z udziałem każdego kandydata oceny merytorycznej obejmującej test i obsługę komputera oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.reczno.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ręczno.
2 Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty kandydatów którzy nie zostali wybrani zostaną komisyjnie zniszczone.

Wójt Gminy Ręczno

/-/ Piotr Łysoń   

 

 

Zarządzenie Nr 90.2017 Wójta gminy Ręczno z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzednicze - referenta ds. płac i rozliczeń w Urzędzie Gminy Reczno.

Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie

Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2017-11-10 13:21:46 | Data modyfikacji: 2017-11-10 13:42:04.

Zobacz:
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze .  Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie . 
Data wprowadzenia: 2017-11-10 13:21:46
Data modyfikacji: 2017-11-10 13:42:04
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót