Ogłoszenia o konkursach

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze - Podinspektora d.s zamówień
publicznych inwestycji i gospodarki ziemią

Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, 1669)
Wójt Gminy Ręczno
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektora d.s zamówień publicznych inwestycji i gospodarki ziemią w Urzędzie Gminy Ręczno w pełnym wymiarze czasu pracy.


Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Ręczno, 97 - 510 Ręczno, ul.Piotrkowska 5.

Określenie stanowiska:
Podinspektor d.s zamówień publicznych, inwestycji i gospodarki ziemią w Urzędzie Gminy Ręczno – pełny wymiar czasu pracy.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego
stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe:

I. Wymagania niezbędne( konieczne):
Kandydatem na stanowisko może być osoba, która:
1. Posiada obywatelstwo polskie,
2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. Posiada wykształcenie wyższe (mile widziane administracyjne),
5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. Posiada co najmnmiej 3 letni staż pracy,
7. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
8. Bardzo dobra znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów w zakresie ustaw:
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz.1986 ),
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz.2096),
oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.
9. Znajomość przepisów prawnych w zakresie ustaw:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018r. poz. 994 z późn.zm),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077 z późn.zm),
- ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.z 2018r. poz.1330 ),
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r. poz.2204 z późn.zm.),
- ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2017r. poz. 2101 z późn.zm.)
- ustawy z dnia 29 czerwca 1963 o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. z 2016r, poz. 703 ),
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowalne (Dz.U z 2018r. poz.1202 ).

10. Posiada biegłą znajomość obsługi komputera oraz programów biurowych ( pakiet Microsoft, Office, przegłądarki internetowe, poczta elektroniczna ).

II.Wymagania dodatkowe ( pożądane) :
1. doświadczenie zawodowe w zamówieniach publicznych, w jednostce samorządu terytorialnego lub innej jednostce sektora publicznego,
2. umiejętność czytania dokumentacji tecznicznej,
3. umiejętność pracy w zespole,
4. umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy fachowej,
5. umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, staranność, rzetelność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność, odporność na stres, uprzejmość i życzliwość w zakresie obsługi interesanta, wysoka kultura osobista,
6. umiejętność samodzielnego, sprawnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań na przedmiotowym stanowisku.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Kompleksowe prowadzenie zamówień publicznych objętych ustawą o zamówieniach publicznych jak i nie podlegających rygoru tej ustawy, a w szczególności:
1) przygotowanie dokumentacji do ustalenia wartości zamówienia, 2) ustalenie trybu udzielenia zamówienia, 3) przygotowywanie dokumentacji koniecznej do wszczęcia zamówienia ( SIWZ, oświadczenia dla wykonawców, projekty umów, przedstawienie jej do zatwierdzenia Wójtowi Gminy oraz umieszczenie jej w BZP i w BIP ), 4) udzielanie wyjaśnień na zadawane przez wykonawców zapytania, 5) udział w komisji przetargowej, 6) wykonywanie czynności związanej z postępowaniem odwoławczym, 7) umieszczanie w BZP i w BIP informacji o sposobie zakończenia prowadzonego postępowania, 8) przestrzeganie terminów zawieranych umów, 9) prowadzenie rejestru zawieranych umów, 10) sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień, 11) przechowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązujacymi przepisami, 12) opisywanie faktur i rachunków wynikających z prowadzonych postępowań, 13)sporządzanie na żądanie przełożonych sprawozdań statystycznych i analiz dotyczących prowadzonych spraw, 2. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych, remontowych, modernizacyjnych realizowanych przez Gminę Ręczno , w tym: 1) koordynacja prac związanych z realizacją inwestycji, 2) wspólpraca z projektantami w czasie realizacji inwestycji, 3) udział w czynnościach odbiorowych zadań inwestycyjnych, 4) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, 5) sporządzanie rozliczenia zadania inwestycyjnego.
3. Prowadzenie spraw :
1) związanych z gospodarką gruntami komunalnymi, stanowiącymi własność Gminy,
2) wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
3) związanych z rozgraniczeniami nieruchomości,
4) związanych z zagospodarowaniem wspólnot gruntowych,
5) związanych z wyjaśnianiem zagadnień dotyczących przekazywania gospodarstw rolnych na następców w zamian za świadczenia emerytalno-rentowe.
4. Załatwianie spraw związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości będących w posiadaniu Gminy.
5. Współpraca w zakresie wykonywanych zadań z innymi stanowiskami pracy w urzędzie i z jednostkami organizacyjnymi.
6. Współdziałanie przy sporządzaniu wniosków o pozyskiwanie środków finansowych z programów rządowych i pozarządzowych z innymi stanowiskami pracy w urzędzie.
7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.
IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku :
1. Praca przy komputerze,
2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
3. Praca od poniedziałku do piątku,
4. Wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936 z późn.zm) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Ręczno,
5. Praca w siedzibie Urzędu Gminy, stanowisko na I piętrze budynku bez windy.
6. Przewidywany termin zatrudnienia od dnia 1 marca 2019 roku.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Ręczno w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu grudniu 2018r. wyniósł 6,27%.

V. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny,
2. Życiorys - Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3. Kserokopie świadectw pracy,
4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6. Kwestionariusz osobowy( należy podać nr telefonu),
7. Referencje o ile kandydat posiada,
8. Oświadczenia:
a) o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
b) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) o posiadaniu obywatelstwa polskiego. 9. Aktualne zaświadczenie lekarskie bądź jego kserokopia (dopuszcza się zaświadczenie wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu ) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku podinspektora ds.zamówień publicznych wystawione nie później niż 1 miesiąc przed terminem złożenia oferty.

Wszystkie dokumenty należy przedłożyć w języku polskim.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w siedzibie Urzędu Gminy Ręczno ul.Piotrkowska 5 w godzinach jego pracy tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30 w pokoju Nr 1
w zaklejonej kopercie wraz z dopiskiem : „zamówienia publiczne”.
Termin składania dokumentów upływa w dniu 23 stycznia 2019 roku o godzinie 15.00
Wyklucza się składanie dokumentów drogą elektroniczną.
O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Gminy Ręczno, a nie data nadania w placówce pocztowej.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane
i zostaną zniszczone komisyjnie.

VII. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Ręczno.

VIII. Inne informacje:
1. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne, informacja o terminie przeprowadzanej
oceny merytorycznej obejmującej test i obsługę komputera oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.reczno.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ręczno.
2. Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty kandydatów którzy nie zostali wybrani zostaną komisyjnie zniszczone. 3. Informacja RODO od Pracodawcy/Administratora danych dla osób składających CV
Osoby składające CV do rekrutacji na stanowisko Podinspektora ds. zamówień publicznych, inwestycji i gospodarki ziemią prosimy o umieszczenie pod CV następującej zgody: „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez  Urząd Gminy Ręczno, ul. Piotrkowska 5, 97-510 Ręczno w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Podinspektora ds. zamówień publicznych, inwestycji i gospodarki ziemią. W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: mkconsulting@onet.eu Część danych osobowych w Pana/Pani CV jest przetwarzanych w oparciu o przepisy prawa ( Kodeks pracy) i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą Pan/Pani wyraził/a wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż do rozstrzygnięcia rekrutacji. Nie przekazujemy danych osobowych innym podmiotom. Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych: prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych (na których przetwarzanie wyrażono zgodę) do innego administratora danych. Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wójt Gminy Ręczno

/-/ Piotr Łysoń

 

 

Zarządzenie Nr 111.2018 Wójta Gminy Ręczno z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora ds. zamówień publicznych, inwestycji i gospodarki ziemią w Urzędzie Gminy Ręczno

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie

Oświadczenie

Oświadczenie

 

Opublikowane przez: Anna Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2019-01-11 14:34:08.

Zobacz:
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze .  Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ręcznie . 
Data wprowadzenia: 2019-01-11 14:34:08
Opublikowane przez: Anna Dąbrowska
« powrót